Şartlar & Koşullar

Şartlar & Koşullar

Kullanıcı Dağıtım Sözleşmesi

 

İşbu hizmet koşulları (”Koşul ve Şartlar”), yasal bir sözleşme niteliği taşımakta olup siz (”siz” veya “Sanatçı”) ve ETC Production (”Distribütör”) arasında akdedilmiştir. Distribütör Gizlilik Politikası (”Gizlilik Politikası”) ve açık bir şekilde ilişkili bulunduğu tüm belgeler ile beraber işbu Koşul ve Şartlar, işbu sözleşme amaçlarına yönelik olarak Sanatçı tarafından ortaya konulan ve Distribütöre ibraz edilen müzik eserlerinin (”Eserler”) dağıtımına ilişkin Sanatçı ve Distribütör (birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf”) arasındaki ilişkiyi yönetecektir.

İŞBU KOŞUL VE ŞARTLARI KABUL ET SEÇENEĞİNE TIKLAYARAK İŞBU KOŞUL VE ŞARTLARA VE İŞBU BELGEDE YER ALAN GİZLİLİK POLİTİKASINA TABİ OLMAYI VE UYUM SAĞLAMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU KOŞUL VE ŞARTLARI VEYA GİZLİLİK POLİTİKASINI KABUL ETMEK İSTEMİYORSANIZ WEBSİTEMİZE VEYA DİĞER HİZMETLERİMİZE ERİŞİM SAĞLAMAMALI VE KULLANIMDA BULUNMAMALISINIZ. İŞBU KOŞUL VE ŞARTLARI KABUL ET SEÇENEĞİNE TIKLAYARAK DİSTRİBÜTÖR İLE YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN BİR SÖZLEŞME AKDETMEK İÇİN MEVCUT YASALAR UYARINCA REŞİT OLDUĞUNUZU TEMSİL VE TAAHHÜT ETMİŞ OLURSUNUZ.

1. Koşul ve Şartlarda Meydana Gelebilecek Değişiklikler

1.1 – Distribütör, işbu Koşul ve Şartları kendi takdirine bağlı olarak revize etme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Gerçekleştirilen tüm değişiklikler, yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek olup Distribütör tarafından sunulan tüm hizmetlerin kullanımı için geçerlidir. Sanatçı, söz konusu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla işbu Koşul ve Şartları düzenli olarak incelemeyi kabul eder ve Sanatçının kullanmaya devam etmesi, değiştirilen Koşul ve Şartları kabul ettiği anlamına gelecektir.

2. Dönem

2.1 İşbu Koşul ve Şartlar, Sanatçının kabul et seçeneğine tıklaması ile yürürlüğe girecek olup işbu belgede yer alan Fesih koşulları uyarınca herhangi bir Taraf tarafından feshedilmedikçe ve feshedilene kadar tekrarlayan otuz (30) günlük dönemler (her biri “Dönem”) olarak devam edecektir.

3. Dağıtım Sözleşmesi

3.1  – Distribütör, işbu belge ile Sanatçının kişisel hizmetlerini sağlar ve Dönem boyunca Eserlerin gerçekleştirilmesi ile bağlı olarak çalışmalar gerçekleştirir.

3.2 – Distribütör tarafından işbu kapsamda faydalanılacak olan Eser, Sanatçı tarafından seçilecektir. Sanatçı, materyalleri daima ibraz edecektir. Ancak yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın Distribütör, herhangi bir sebep göstermeksizin Sanatçı tarafından ibraz edilen eserler tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman geri çevirme hakkını saklamaktadır.

3.3 – Eserlere ilişkin olarak Distribütör, kullanım konusunda mümkün olan en geniş çerçeveye sahip olacak ve işbu belgede bahsedilen hususlara ilişkin tüm konularda verdiği kararlar nihai nitelikte olacaktır. Ayrıca Distribütör, Eserlerin kullanımından Sanatçının elde edeceği ticari faydaları azami orana çıkarmak için elinden gelen çabayı göstermesi şartıyla kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceği şekilde işbu faaliyet kapsamına, politikalara ve koşullara uygun olarak Eserleri kullanma hususunda tam yetkiye sahiptir. Yukarıdaki hususlara tabi olmak üzere Distribütör, eserlerin kullanımından kaynaklanan gelişmelerin toplam miktarına ilişkin herhangi açık veya örtük bir temsil, garanti, güvence sunmamaktadır ve işbu belge uyarınca Sanatçıya ödenecek meblağlara veya Eserlerin sürekli düzlemde kullanılacağına ilişkin herhangi bir açık veya örtük temsil, garanti veya güvence sunmamaktadır. Eserlerin kullanımına ilişkin tüm hususlar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Distribütöre bağlıdır. Hiçbir koşul altında Distribütör, Distribütörün aslında gerçekleştirmiş olması gereken veya gerçekleştirebilecekken gerçekleştirmediği makbuz veya gelirleri elde edemediğine ilişkin Sanatçının belirteceği iddialara bağlı olarak herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir. Distribütör, herhangi bir nedenle Eserlere ilişkin herhangi bir sözleşmenin, borcun veya meblağın tahsilatına yönelik çözüm yoluna başvurabilir, uzlaşmayı tercih edebilir, uyum gösterebilir, iptal edebilir, feragat edebilir, müsaade gösterebilir veya herhangi bir çözüm yolu aramayabilir.

4. Münhasır Olmayan Lisans Verme

4.1 – Gönderdiğiniz Eserlerin hiçbiri, Distribütör tarafından gizliliğe tabi tutulmayacaktır.

4.2 – Gönderdiğiniz veya katkıda bulunduğunuz Eserlerden Distribütörün değil, yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu ve söz konusu içeriğe ilişkin üçüncü taraflar da dahil olmak üzere sizin sorumlu ve yasal olarak yükümlü olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Distribütör, tarafınıza gönderilen Eserlerin içeriğine ilişkin hiçbir üçüncü tarafa karşı sorumluluk veya yasal yükümlülük sahibi değildir.

4.3 – İşbu koşul ve şartlarda öngörülen hükümlere tabi olmak üzere Sanatçı, işbu belge ile Distribütöre ve iştiraklerine aşağıdaki hakları (toplu olarak Lisanslı IP Hakları”) bahşetmektedir:

 1. Distribütörün faaliyetlerine yönelik veya herhangi bir şekilde Distribütör tarafından kullanılan Eserleri kullanma, kopyalama, devretme, değiştirme, sergileme, çoğaltma, faydalanma, dağıtma, çalışma türetme, iletme, kamusal alanda sergileme veya yayınlama Dönemi boyunca münhasır olmayan, (Bölüm 23’te öngörülen hususlar dışında) devredilemez nitelikli dünya çapında geçerli lisans.
 2. Tüm yan ve etik haklar, Eserlerin kullanımına ilişkin Sanatçının adını, onaylı portresini, onaylı fotoğraflarını ve onaylı biyografisini kullanma hakkı (münhasır olmayan düzlemde) da dahil olmak üzere işbu belge uyarınca Distribütörün haklarını tam olarak kullanması için mutat ve makul olarak gerekli olup söz konusu onay, Sanatçının Distribütöre materyal göndermesi ile sağlanmış sayılacaktır.
 3. Reklam, sosyal medya, tanıtım, arka plan kullanımı veya kurumsal temsil de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere lisans fırsatlarına yönelik üçüncü taraflara dağıtım gerçekleştirme amacı doğrultusunda Eserleri, (örnek lisanslar da dahil olmak üzere) herhangi bir dijital veya fiziksel formatta görsellerle eşleştirmek ve/veya senkronize etmek; (takdir yetkisi Distribütöre ait olmak üzere düzenlemek, döngüye almak veya artırmak da dahil olmak üzere) çoğaltmak, kopyalamak ve dijital ortamda şifrelemek için alt lisans vermeye ilişkin münhasır hak.
 4. Herhangi bir işin herhangi bir ürün veya hizmetin reklamında, tasdiklenmesinde veya sponsorluğunda kullanılması hakkı.

5. İleri Teminat

5.1 – Masrafları Distribütöre ait olacak şekilde Sanatçı, söz konusu belgeleri uygulamak ve işbu Koşul ve Şartların etkin bir şekilde yerine getirilmesi için makul derecede üçüncü taraflarla gerçekleştirilmesi gerekebilecek anlaşmaları yerine getirmek için elinden gelen makul çabayı gösterecektir.

6. Abonelik Ücreti

6.1 – Distribütör tarafından sunulan belirli ek hizmetlere ilişkin Sanatçı, Distribütör’den sürekli yenilenen bir abonelik planı satın alabilir (”Abonelik Ücreti”). Sanatçı, Abonelik Ücretine ilişkin tüm giderlerden, harçlardan, resimlerden, vergilerden ve değerlerden münferiden sorumlu olacaktır.

6.2 – Sanatçının, Abonelik Ücretini iptal etmek istediğine ilişkin talebini Distribütöre yazılı olarak bildirmesi üzerine izleyen dönemlerde Abonelik Ücretine tabi tutulmayacaktır. Abonelik Ücreti iptal edildikten sonra Distribütörün halihazırda mevcut olan (bağımsız) planına dönecek ve Sanatçı da Eserlerine ilişkin (aşağıda belirtildiği şekilde) Sanatçı Telif Haklarına ilişkin ön ödeme hakkına sahip olmayacaktır.

6.3 – Sanatçının Abonelik Ücreti ödemesi yapamaması durumunda. Distribütör, Sanatçının ödemeyi geciktirdiği süre doğrultusunda Sanatçı Telif Haklarından faydalanma hakkına sahiptir. Sanatçı, ödeme yönteminde meydana gelen değişikliklere ilişkin Distribütörü bilgilendirmeli ve hesap ayarlarında uygun değişiklikleri gerçekleştirerek bu bildirimi online olarak gerçekleştirebilir. Geçerli bir ödeme yöntemi sağlayamamak, Distribütör ile kurulan ilişkinin feshedilmesiyle sonuçlanabilir.

7. Telif Ücretlerinin Ödemeleri

7.1 – İşbu Koşul ve Şartlar uyarınca bahşedilen haklara ilişkin olarak Distribütör, Eserlerin ticarileştirilmesine atfedilen Distribütöre ait Google Adsense hesabı aracılığıyla sağlanan gelirin (Sanatçının abonelik planında öngörüldüğü şekilde) yüzdelik payını Sanatçıya dağıtır. Bölüm 7.2’ye tabi olarak Telif Ücretleri, her bir takvim ayının sonunda Sanatçıya dağıtılacaktır. Ancak yukarıdaki hususlara bakılmaksızın Sanatçının Abonelik Ücretini ödeyememesi durumunda söz konusu gelire ait yüzdelik pay, Sanatçı söz konusu ödemeyi gerçekleştirene kadar varsayılan yüzde elli (%50) oranına dönecektir.

7.2 – Minimum bir (1$) Dolar’a tabi olmak üzere Sanatçı, Telif Ücretlerini PayPal aracılığıyla almayı seçebilir. Minimum elli (50$) Dolar’a tabi olmak üzere Sanatçı, Telif Ücretlerini Banka Hesabı aracılığıyla [email protected] bilgi vererek seçebilir. Sanatçı Telif Ücretlerinin elli (50$) Dolardan daha az olduğu durumlarda Distribütör, söz konusu ödemeyi PayPayl aracılığıyla gerçekleştirecektir. Takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere Distribütör, Sanatçıya on beş (15) gün önceden bir bildirim sunarak işbu belgede öngörülen ödeme yöntemlerine ilişkin minimum işlem miktarını değiştirebilir.

7.3 – Tüm Sanatçı Telif Ücretleri, idari ve banka giderlerini karşılamak amacıyla havale ücretlerinden düşülecektir. Sanatçı Telif Ücretlerinin yüzde ikisine (%2) ilişkin minimum miktar, PayPal işlemlerinden kesilecek olup takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere Distribütör, Dönem içerisinde dilediği zaman Sanatçıya farklı ödeme koşulları sağlayabilir.

7.4 Sanatçının Distribütöre, kendisine ait Eserlerin Distribütör hizmetlerinden veya üçüncü taraf mağazalarından geri çekilmesine ilişkin yazılı talepte bulunması durumunda Sanatçı, söz konusu Eserlerin üçüncü taraf mağazalarından geri çekilme tarihine kadar meydana gelen Telif Ücretlerini alma hakkına sahip olacaktır. Distribütör, Sanatçının söz konusu talebine ilişkin sağladığı bildirime müteakiben üçüncü taraf mağazalardan Eserleri kaldırmak için on dört günlük bir süre kullanma hakkına sahiptir.

8 Muhasebe

8.1 – Tüm Sanatçı Telif Ücretleri, Sanatçı sebebiyle (”Telif Ücreti Beyannamesi”) Sanatçıya ilişkin yazılı bir muhasebe bildirimi ile beraber iletilecektir.

8.2 – Sanatçı, makul talep üzerinde Sanatçının söz konusu Telif Ücreti Beyannamesini almasına müteakiben bir (1) sene içerisinde uzman bir muhasebeci aracılığıyla ödenen telif ücretlerini doğrulamak için gerekli olan Distribütör kayıtlarını inceleme hakkına sahiptir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla bir (1) denetim gerçekleştirilecektir. Sanatçı tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilen bir temsilci söz konusu deneyimi gerçekleştirebilir. Sanatçının söz konusu denetimin gerçekleşmesi için herhangi bir üçüncü taraf temsilcisinden yararlanması durumunda söz konusu üçüncü taraf temsilcisi seçimi, Distribütör tarafından onaylanacak olup söz konusu onay makul olmayan gerekçelerle esirgenmeyecektir. Tüm denetimler, masrafları Sanatçıya ait olacak şekilde gerçekleştirilecek olup denetim süreleri ve yöntemleri makul olmayan sebeplerle Distribütörün faaliyetlerini engellemeyecektir.

9 Temsiller ve Garantiler

9.1 – Sanatçı, aşağıdaki hususları temsil ve garanti etmektedir:

 1. Tüm Eserler orijinal ve iyi niyet çerçevesinde yazılmış ve sergilenmiş olacaktır; işbu Koşul ve Şartlar ile bahşedilen hakların kullanımı, hiçbir üçüncü tarafın haklarını engellemeyecektir.
 2. Sanatçı, telif haklara, fikri mülkiyet haklarına ve Eserlere ilişkin diğer tüm haklara %100 sahiptir.
 3. Sanatçı, işbu Koşul ve Şartları uygulama hakkına sahiptir.
 4. Her bir Eser ve işbu belge uyarınca Sanatçı tarafından Distribütöre teslim edilen tüm materyaller, üçüncü taraflar üzerinde yükümlülük doğurmayacak olup bu hususta herhangi bir kısıtlama olmaksızın Sanatçı, işbu belge ile başkalarının telif haklarına saygı duymanın önemini doğrulamaktadır.
 5. Sanatçı, kendi profesyonel ismini ve şu anki veya Eserlerle ilişkili olarak daha sonra Sanatçı tarafından yararlanılacak olan Profesyonel ismini kullanma hakkına sahiptir.
 6. Eserlere ilişkin özellikle de aşağıdaki hususlarda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır:
  1. Eserlerde yer alan performans, lisansın alınma amaçları dışında herhangi bir örnek içermemektedir. Dolayısıyla amaçlar doğrultusunda olmayan bir örneğin dahil edilmesi, üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesine sebep olacaktır.
  2. Sanatçıların haklarını korumaya yönelik geliştirilen tüm yasal düzenlemelere ilişkin gerekli olan tüm izinler, Eserlerde performansları yer alan tüm şahıslar için edinilmiştir.

9.2 –  Distribütör, aşağıdaki hususları temsil ve garanti etmektedir:

 1. Distribütör, işbu Koşul ve Şartları uygulamak, işbu belge ile tasarlanan işlemleri tamamlamak hususunda yasal güce, hakka ve yetkiye sahip olmakla beraber söz konusu Koşul ve Şartlar, Distribütör için de yasal, geçerli ve bağlayıcı sözleşme niteliği taşımaktadır.

10 Akit

İşbu Koşul ve Şartların veya Distribütörün önceden sağladığı yazılı bir rıza ile öngördüğü hususlar dışında söz konusu Süre boyunca Sanatçı:

 1. Bölüm 9.1’de öngörülen temsil ve güvencelerin Süre boyunca doğruluğunu ve gerçekliğini sağlayacak ve muhafaza edecektir;
 2. İşbu belgede öngörülen Sanatçı temsillerinin ve güvencelerinin gerçekliğini yitirmesine sebep olma ihtimali bulunan herhangi bir husustan haberdar olur olmaz derhal Distribütörü bilgilendirecektir;
 3. YouTube ve Google’a ait koşul ve şartlara uyum sağlayacak ve Süre boyunca hiçbir zaman Distribütör’ün YouTube veya Google tarafından herhangi bir sebeple askıya alınmasına veya feshedilmesine sebep olmayacaktır.
 4. Sanatçının işbu Koşul ve Şartları ihlal etmesi durumunda, Distribütöre Distribütörün yükümlülüğü ile orantılı bir miktarda Sanatçıya ait ödenmemiş Abonelik Ücreti ile sınırlı kalmamak üzere Sanatçıya ödenecek olan tüm Sanatçı Telif Ücretlerini geri çekme yetkisi ve izni sağlayacaktır.
 5. Hiçbir Eserin, YouTube, Google’a ait haklar, Distribütörün genel faaliyet koşul ve politikaları da dahil olmak üzere hiçbir yasayı, kuralı veya düzenlemeyi ihlal etmeyecek nitelikte olmasını sağlayacaktır.

11 Fesih

11.1 – İşbu belgede öngörülen hükümlere bakılmaksızın Taraflardan herhangi biri, işbu Koşul ve Şartları karşı Tarafa yazılı bir bildirim sunarak feshedebilir:

 1. Karşı Tarafın somut olarak işbu Koşul ve Şartları ihlal etmesi fakat söz konusu ihlali belirten mağdur Tarafın gönderdiği bildiriyi almasına müteakiben otuz (30) günlük süre içerisinde (veya Mağdur Tarafın yazılı olarak belirteceği daha uzun bir süre boyunca) herhangi bir çözüm sunmaması durumunda;
 2. Sanatçının Distribütöre Eserlerinin Distribütör hizmetlerinden veya üçüncü taraf mağazalarından çekilmesine ilişkin on dört (14) günlük yazılı talebini iletmesi durumunda;
 3. Distribütörün sahtekarlık, telif hakkı ihlali, geçersiz ödeme yöntemi veya temsillerin, güvencelerin veya akdin somut bir biçimde ihlal edilmiş olduğunu tespit etmesi durumunda;
 4. (d) Karşı tarafın iflas etmesi üzerine, alacaklıların lehine devir işlemi gerçekleştirilmesi veya likidasyonuna, tasfiyesine, alacaklılardan muafiyetine veya bir alıcı veya yediemin atanmasına ya da üzerinde somut bir ters etkiye sahip hüküm veya emir ya da herhangi bir materyali kendi mülkiyeti kabul etmeye yönelik bir sürece tabi olması durumunda.

11.2 – Bölüm 12.1 ve 19.1’e tabi olmak üzere işbu Koşul ve Şartların yasalar gereği feshedilmesi durumunda işbu Koşul ve Şartlardan doğan tüm haklar, imtiyazlar ve yükümlülükler, geçerliğini yitirecektir ancak Distribütörün Sanatçıya ait Telif Ücretlerini ödeme yükümlülüğü ile Sanatçının işbu koşul ve şartlara ilişkin Abonelik Ücretini ödeme yükümlülüğü varlığını sürdürecektir.

11.3 İşbu Koşul ve Şartların feshedilmesi üzerine Sanatçı, Eserlerin kullanımını durdurmak için Distribütöre altı (6) aylık bir süre tanıyacağını kabul etmektedir. Distribütör, işbu Koşul ve Şartların feshedilmesi üzerine mümkün olduğunca çabuk Eserlerin kullanımını durduracak ve söz konusu süre hibçir koşul altında işbu belgede öngörülen süreyi aşmayacaktır.

12 Teminat

12.1 – işbu Koşul ve Şartlarda öngörülen Taraflara ait tüm akitler, temsiller ve güvenceler, Geçerlik Tarihine ve fesih tarihine kadar geçerliğini koruyacak olup bu Bölüm hükümlerine tabi olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12.2 – Sanatçı, (makul avukat ücretleri ve giderleri de dahil olmak üzere) tüm taleplere, faaliyetlere, yükümlülüklere, zararlara, masraflara ve giderlere ve aşağıdaki hususlardan doğan tüm üçüncü taraf kayıplarına, yükümlülüklerine, taleplerine, zararlarına, masraflarına ve giderlerine (beraber “Talepler”) karşı Distribütörü, çalışanlarını, temsilcilerini, yöneticilerini, müdürlerini, üyelerini, yüklenicilerini, iştiraklerini (beraber “Distribütör Tazminat Lehtarları”) tazmin edeceğini, savunacağını ve bu hususta zarar görmelerini engelleyeceğini kabul etmektedir:

 1. İşbu Koşul ve Şartlar uyarınca Sanatçının herhangi bir temsilinin veya güvencesinin net olmaması veya yanlış yorumlanması durumunda;
 2. İşbu Koşul ve Şartlar uyarınca Sanatçının herhangi bir sözleşmesinin ihlali durumunda;
 3. Eserlerden kaynaklı olarak sahtecilik; telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkı ihlalleri durumunda;
 4. Sanatçının ihmalinden, Google veya YouTube hizmet koşullarını ihlal etmesinden veya sponsorluk ya da herhangi bir üçüncü taraf sözleşmelerini ihlal etmesinden kaynaklı bir talep olması durumunda;

12.3 İşbu Koşul ve Hükümlerde öngörülen diğer hükümlere bakılmaksızın Sanatçı; işbu Koşul ve Şartların feshedilmesine müteakiben en fazla beş (5) yıl içerisinde Distribütör tarafından Sanatçıya Sanatçı lehine bir bildirim sunulmadıkça işbu temsillere, güvencelere ve sözleşmelere ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir Talepten veya kayıptan dolayı Distribütör Tazminatlarına karşı yükümlülük altına girmeyecektir.

13 Sanatçı İhlali

13.1 – Sanatçının gerekli lisansa, yetkiye veya izne sahip olmadığı Eserleri teslim ettiğinin tespit edilmesi durumunda veya Sanatçının sahtecilik, telif hakkı veya fikri mülkiyet hakkı ihlalinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda Distribütör, Sanatçının Eserlerine ilişkin Sanatçıya ödenecek tüm Sanatçı Telif Ücretlerini ve Abonelik Ücretlerini kalıcı olarak geri çekme hakkını saklı tutmakta olup bu durumda Distribütörün kanunen, hakkaniyette veya herhangi bir başka şekilde sahip olabileceği hiçbir hak ve hukuk yollarına halel gelmeyecektir.

14 Hukuk Yolları

14.1 Hiçbir koşul altında Sanatçı, işbu belge uyarınca Distribütöre bahşedilen hakların kullanımına ilişkin herhangi bir ihtiyati tedbir arayışına girme veya edinme hakkına sahip değildir ve Sanatçıya ait olan tek hukuk yolunun muhasebeye veya tazminata yönelik bir önlem olduğu üzerinde mutabakata varılmıştır.

15. Feragat Edilmezlik

15.1 Herhangi bir Tarafın işbu Koşul ve Şartların herhangi bir hükmünden feragat etmemesi, yerine getirememesi veya ihlal etmesi, feragat eden Taraf tarafından yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe devam eden bir feragat veya benzer olsun veya olmasın müteakip herhangi bir ihlal veya ihmal durumu oluşturmayacaktır.

16. Vergi

16.1 – Sanatçı, işbu Koşul ve Şartlar kapsamında yer alan hizmet hükümlerine ve işbu Koşul ve Şartlar uyarınca kazanılan meblağlara ilişkin (söz konusu vergilerin Distribütör için yasalar tarafından talep edilmesi durumu dışında) yasal veya diğer tüm vergileri, primleri, katkıları veya giderleri ödemekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

17. Yasal Tavsiye

17.1 Distribütör, işbu Koşul ve Şartlar kapsamında kendi hak ve yükümlülüklerini daha iyi anlaması amacıyla bağımsız bir yasal danışman edinmesi için Sanatçıyı teşvik etmektedir.

18. İlişkinin Niteliği

18.1 İşbu belgede öngörülen hiçbir husus, tarafları bağımsız olarak akdetmek dışında Taraflar arasında ortaklık, ortak girişim, çalışan/işveren, temsilcilik veya herhangi başka bir ilişki bağı oluşturmamaktadır.

19. Gizlilik 

19.1 – İşbu Koşul ve Şartlardan önce ve bağlantılı olarak Sanatçı, Distribütörün faaliyetlerinde veya faaliyetlerine ilişkin olarak halihazırda kullanılan, bir zamanlar kullanılmış olan veya bundan sonra kullanılacak olan Distribütöre ilişkin ticari sırları ve gizli bilgileri veya diğer rakipleri arasında Distribütörün avantaj elde etmesine olanak sağlayan ve Distribütör faaliyetlerine ilişkin kamunun halihazırda bilmediği bilgileri öğrenebilir (beraber “Gizli Bilgi”). Sanatçı, Distribütörün ve müşterilerinin söz konusu Gizli Bilginin gelişimine önemli miktarda maddi kaynak yatırımı yaptığını kabul etmektedir. İşbu Koşul ve Şartların yürürlükte olduğu süre boyunca ve sonrasında Sanatçı, doğrudan veya dolaylı olarak önceden Distribütörün yazılı iznini almadan Distribütöre (veya müşterilerine) ait Gizli Bilgileri kullanmayacağını veya herhangi bir şahsa veya oluşuma ifşa etmeyeceğini veya duyurmayacağını kaul etmektedir. Bu kısıt, söz konusu Gizli Bilginin ifşasına müteakiben üç (3) yıllık bir süre boyunca geçerli olacaktır. “Gizli Bilgi” ifadesi;
(a) Sanatçının ifşası dışında herhangi bir şekilde kamuya mal olmuş veya olan bilgileri,
(b) söz konusu Gizli Bilgiyi Distribütöre yönelik yasal, sözleşmeden doğan veya itibari yükümlülükler sebebiyle Sanatçıya ifşa etmesi yasak olmayan (Distribütör dışında) bir kaynak aracılığıyla gizlilik temelinde olmadan Sanatçıya bildirilen bilgileri;
(c) işbu Koşul ve Şartlar uyarınca Distribütör tarafından veya adına sağlanmadan önce Sanatçının mülkiyetinde bulunan bilgileri;
(d) yasalar, mahkeme veya diğer yasal süreçler tarafından Sanatçının ifşa etmesi talep edilen bilgileri kapsamayacaktır.

İşbu hüküm, işbu Koşul ve Şartların feshedilmesinden sonra da geçerliğini koruyacaktır.

20. Bölünebilirlik

20.1 İşbu Koşul ve Şartlara ait her bir Bölüm, ayrı ve açık bir sözleşme niteliği taşımakta olup diğer tüm ayrı ve açık sözleşmelerden bölünebilir. İşbu belgede yer alan herhangi bir akdin veya hükmün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda söz konusu akit veya hüküm, işbu Koşul ve Şartlardan ayrı kabul edilecek ve söz konusu karar, işbu Koşul ve Şartların öngördüğü diğer akit veya hükümlerin geçerliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İşbu Koşul ve Şartların geri kalan hükümleri, geçerliğini ve uygulanabilirliğini koruyacak ve tam yürürlükte kalacaktır.

21. Zamanın Önemi

21.1 – Zaman, işbu Koşul ve Şartların temelini oluşturmaktadır.

22. Para Birimi

22.1 İşbu Koşul ve Şartlarda öngörülen para birimi atıfları, aksi açıkça belirtilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri’nin yasal para birimi olarak kabul edilecektir.

23. Müessirlik/Görevlendirme

23.1 İşbu Koşul ve Şartlar, Tarafların haleflerine ve izin verilen devredilenlere fayda sağlayacak ve bağlayıcı nitelik taşıyacaktır. Sanatçı, Distribütörün önceden yazılı rızası olmadan tamamen veya kısmen işbu Koşul ve Şartları devretme hakkına sahip değildir; Distribütör, (önceden olması gerekmeksizin) Sanatçıya büyük ölçüde çağdaş bir bildirim sunmak şartıyla işbu Koşul ve Şartları devretme hakkına sahiptir.

24. Geçerli Kanun

24.1 İşbu Koşul ve Şartlar ve işbu Koşul ve Şartlar tarafından, uyarınca veya ilişkili olarak oluşturulan tüm belgeler, Türkiye yasaları uyarınca yönetilir ve yorumlanır ve her açıdan Türkiye sözleşmesi olarak kabul edilir. İşbu belge ile Taraflar,  mahkemelerinin münhasır yetkisine ve bu mahkemelerden temyiz talebinde bulunma yetkisine sahip tüm mahkemelerin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez ve kayıtsız şartsız tabi olacaktır.

25. Mevzuat

25.1 Bir mevzuata veya yasal hükme yapılan herhangi bir atıf, işbu Koşul ve Şartların amaçları doğrultusunda söz konusu değişiklik, ilave veya yeniden yürürlüğe alma durumlarının Taraflar üzerinde yeni veya ekstra yükümlülük, sorumluluk veya kısıtlama doğurmaması veya bir şekilde Taraflara ait hakları olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla Taraflar arasında zaman zaman değişiklik gösterebilir, kapsamı genişletilebilir veya yeniden yürürlüğe alınabilir. Ancak işbu hüküm, vergilendirmeye ilişkin olarak uygulanmayacaktır.

26. Bildirim

26.1 – İşbu Koşul ve Şartlara ilişkin talep edilen veya verilen her bildirim, rıza veya onay (bir “Bildirim”), yazılı olacak ve el yazısı ile (makbuzun yazılı bir şekilde doğrulanması ile) teslim edildiğinde;
(a) ulusal ölçekte tanınır bir gece kuryesi ile gönderilmiş olması durumunda alıcı tarafından teslim alındığında (makbuz talep edilir);
(b) alıcının normal çalışma saatleri sırasında iş günü içerisinde gönderilmiş olması durumunda e-posta ile gönderildiği tarihte ve iş günü dışında bir günde veya iş gününde alıcının normal çalışma saatlerinden sonra gönderilmiş olması durumunda bir sonraki iş gününde;
(c) taahhütlü posta, iadeli taahhütlü posta, ön ödemeli posta ile postanın gönderildiği günün üçüncü (3.) gününde gönderilmiş sayılacaktır;

(a) Bildirimin Distribütöre gönderilecek olması durumunda:  ETC Production

E-posta: [email protected]

(b) Bildirimin Sanatçıya gönderilecek olması durumunda kayıtlı email adresi kullanılacaktır.

Taraflar, işbu Bölüm hükmü uyarınca adresinde meydana gelen değişikliğe ilişkin karşı Tarafı bildirim sunarak bilgilendirecektir.

27. Tam Sözleşme

27.1 – İşbu Koşul ve Şartlar, işbu belgede yer alan hususlara ilişkin Taraflar arasında tam bir sözleşme oluşturmakta olup söz konusu hususlara ilişkin Taraflar arasındaki tüm önceki sözleşmeleri, düzenlemeleri, bildirimleri, anlaşmaları veya işlemleri ikame etmektedir; Taraflar, ikame edilen hiçbir sözleşmeye, düzenlemeye, bildirime, taahhüde veya işleme ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacaklarını onaylamaktadır.